Tuesday, November 27, 2012

No, abortion is not murder no matter what they say.


If abortion is murder - what should we do?

DEBATE

Vi borde fundera över de faktiska konsekvenserna av att förbjuda abort innan vi diskuterar frågan, skriver filosofen och läraren Sofia Jeppsson. We should think about the real consequences of banning abortion before discussing the issue writes philosopher and teacher Sofia Jeppsson.

Det är inte bara amerikanska konservativa politiker som anser att abort är mord och bör förbjudas; åsikten finns även i Sverige. It's not just American conservative politicians who believe that abortion is murder and should be outlawed; the view is also found in Sweden. Men vilka blir följderna om vi tar detta på allvar? But what are the consequences if we take this seriously?

Först ett klargörande: För egen del anser jag inte att abort är mord. First, a clarification: Personally I do not believe that abortion is murder. Det är inte alltid mord att döda en mänsklig organism – tänk på en kultur av mänskliga cancerceller. It is not always murdered to kill a human organism - think of a culture of human cancer cells. Det är inte heller mord att förhindra en potentiell människa från att komma till – varje gång vi ägnar oss åt något annat än oskyddat vaginalt samlag förhindras uppkomsten av potentiella människor. It is not murder to prevent a potential human being from coming to - every time we engage in anything other than unprotected vaginal intercourse to prevent the occurrence of potential people. Börjar man diskutera vad människovärdet (eller djurvärdet) beror på, kommer man i regel in på medvetandet. If you start discussing what human dignity (or animals) value depends on, are generally used in the consciousness. Diverse kroppsliga reaktioner på stimuli finns väldigt tidigt hos fostret, men utvecklingen av synapser i hjärnan tar inte ordentlig fart förrän i vecka 20. Various bodily reactions to stimuli are very early in the fetus, but the development of synapses in the brain does not really accelerate until week 20. Medvetande kräver tillräckligt med synapser, och är knappast möjligt innan dess, skriver Olof Lagercrantz i I barnets hjärna. Consciousness requires enough synapses, and is hardly possible before then, writes Olof Lagercrantz in the child's brain.

Om jag, för diskussionens skull, antar att abort är mord. If I, for the sake of argument, suppose that abortion is murder. Hur bör vi då agera för att stoppa den enorma mordvåg som pågår? How should we act to stop the huge mordvåg going on?

Att förbjuda abort innebär att kvinnor kan tvingas upplåta sina livmödrar för att hålla liv i en annan individ, trots att donationer i alla andra sammanhang är frivilliga. Banning abortion means that women may be forced to make their uteruses to keep the life of another individual, although donations in all other contexts are optional. Någon kanske vill hävda att påtvingad graviditet och födsel är ett rättvist straff för den som haft oskyddat sex, men detta argument håller inte. Someone might want to argue that forced pregnancy and childbirth is a just punishment for those who had unprotected sex, but this argument does not hold. Ska staten straffa folk för oskyddat sex måste det först göras olagligt, och sedan måste straffet vara något som kan utdömas i domstol för alla kön. Should the state punish people for unprotected sex, there must first be made illegal, and then the punishment must be something that can be imposed in court for all genders. Däremot kan man förstås argumentera för att det är viktigare att förhindra mord än att ta hänsyn till människors kroppsliga integritet. However, one can, of course, argue that it is more important to prevent murder than to take account of people's bodily integrity.

Även om vi går med på detta kvarstår dock ett problem: Abortförbud minskar inte antalet aborter särskilt mycket. Even if we agree to this remains a problem: Abortion ban does not reduce the number of abortions that much. Enligt WHO utfördes runt 26 millioner legala och 20 millioner illegala aborter i världen år 1995. According to WHO conducted around 26 million legal and 20 million illegal abortions in the world in 1995. Vill man verkligen få stopp på dessa mord, så måste ett abortförbud kompletteras med andra åtgärder. If you want to really put a stop to these killings, so must one abortion ban supplemented with other measures.

Att helt enkelt uppmuntra människor att avstå från sex verkar inte vara effektivt; USA, där ”abstinence only”-sexundervisning är vanligt, har fler tonårsaborter per capita än Sverige, skriver Läkartidningen (nr 23, 2003). Simply encouraging people to abstain from sex do not seem to be effective, the United States, where "abstinence only" sexundervisning is common, has more teenage abortions per capita than Sweden, writes Läkartidningen (No. 23, 2003). Att kombinera abortförbud med gratis preventivmedel skulle förmodligen lyckas bättre. Combining abortion ban with free contraceptives would probably do better. Det finns dock en möjlig metod som aldrig prövats, men som i stort sett skulle få slut på alla aborter: Vi skulle kunna ha obligatorisk sterilisering av alla pojkar i unga år. However, there is one possible method that has never been tried, but that would largely put an end to all abortions: We could have mandatory sterilization of all the boys at a young age. Innan operationen får de donera sperma, så att planerade graviditeter fortfarande är möjliga genom inseminering. Before the surgery, they donate sperm so that planned pregnancies are still possible through insemination. Detta innebär förstås ett ingrepp i pojkarnas kroppsliga integritet, men den som vill förbjuda abort har ju redan gått med på att det är viktigare att förhindra mord. This, of course, means an intervention in the boys' physical integrity, but those who want to ban abortion has already agreed that it is important to prevent murder. Så fram för tvångssterilisering! So up for forced sterilization!

Eller så behåller vi helt enkelt den fria aborten. Or so we keep just the free abortion.

Sofia Jeppsson, Sofia Jeppsson
filosofie doktor i praktisk filosofi och lärare
Ph.D. in Philosophy and teachers

http://translate.google.com/translate?sl=sv&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.etc.se%2Fdebatt%2Fom-abort-ar-mord-%E2%80%93-vad-bor-vi-gora 

Also read: CNN Deleted all the Comments on the Abortions Stories on their Site and 
Removing the stigma

No comments:

Post a Comment